5:16 am - Çarşamba Ekim 14, 2015

Allahın Doksan Dokuz İsmi ve Anlamları Nelerdir

Cuma, 16 Kasım 2012, 16:27 | Genel, Haber | 0 Yorum | Google
yazar memur

Allahın Doksan Dokuz İsmi ve Anlamları Nelerdir

Allahın Doksan Dokuz İsmi ve Anlamları Nelerdir

Allah : Varlığı zorunlu olan ve bütün övgülere lâyık bulunan, yaratan, yapıp eden, ezeli, ebedi olan, eşsiz ortaksız kudret.

Afüvv : Affeden, hataları ve günahları bağışlayan.

Ahad : Zatında varlığında tek olan.

Âhir : Sonu olmayan.

Allahın Doksan Dokuz İsmi ve Anlamları Nelerdir 295x300 Allahın Doksan Dokuz İsmi ve Anlamları Nelerdir
A’lâ : En yüce.

A’lem : En iyi bilen.

Âlim : Tüm bilgilerin kaynağı olan, her şeyi gereğince bilen.

Aliyy : Yüceliğin kaynağı ve sahibi. Ulu.

Azîm : Ululuğun kaynağı ve sahibi, çok yüce.

Azîz : Kudret ve onurun kaynağı ve sahibi. Çok güçlü, çok onurlu.

Bâri : Var eden, bir model olmaksızın canlıları var eden.

Basîr : Görme gücünün kaynağı, en iyi şekilde gören. Her şeyi gören.

Bâtın : Gözle görülemeyen, her şeyde kendinden bir güç bulunan.

Bedî : Var eden, yarattıklarını ahenk ve güzelliklerle donatan.

Berr : İyilik ve lütfu sonsuz olan.

Câmi : Toplayıp düzenleyen, kıyamet günü hesaba çekmek için mahlukatı toplayan.

Cebbâr : İradesini her durumda yürüten, yaratılmışların halini iyileştiren.

Ekrem : Cömertlerin cömerdi. Cömertliği sonsuz.

Evvel : İlk. Başlangıcına zaman belirlemek söz konusu olmayan.

Fâlık : Yarıp parçalayarak ortaya yeni bir şey çıkaran, tohum ve danelerin içinden yeni ürün çıkaran.

Fâtır : Yaratan. Birtakım varlıkları yarıp parçalayarak yeni varlıklara ve yeni oluşlara vücut veren.

Fettâh : Açan. Fetih ve zafer lütfeden. Kolaylık sağlayan.

Gaffâr : Dilediğinde günahları beklenmedik şekilde affeden.

Gâfir : Bağışlayıcı affedici.

Gâfur : Sürekli bir biçimde günahları affeden.

Gâlib : Her hal ve şartta galip gelen.

Ganî : Zengin. Zenginliği sınırsız olan. Yanında herkesin yoksul kaldığı kudret.

Haalik : Yaratan, var eden.

Habîr : Her şeyden en iyi biçimde haberdar olan.

Hâdî : Hidayet veren. Doğruya, iyiye ve güzele kılavuzlamada en yüce kudret.

Hâfiy : Lütufkâr.

Hâfız : Koruyan ezberinde tutan.

Hafîz : Koruyup gözeten. Her şeyi kontrol ve gözetimi altında tutan.

Hakîm : Tüm hikmetlerin kaynağı. Her yaptığında mutlaka bir hikmet bulunan.

Hakk : Gerçeğin kaynağı ve belirleyicisi. Her yaptığı ve emri gerçeğe en uygun olan. Hakkın ve hukukun kaynağı ve belirleyicisi.

Halîm : Davranışlarında yumuşak ve şefkatli. Sertlik ve katılıktan uzak olan.

Hallâk : Yaratışı sürekli olan.

Hamîd : Her türlü övgünün sahibi ve muhatabı olan.

Hasîb : En iyi ve en hassas biçimde hesap soran.

Hayy : Sürekli diri. Hayatın kaynağı. Kendisi için ölüm söz konusu edilemeyen.

İlah : Tapılmaya layık tek kudret. Yüce, eşsiz.

Kaadir : Kudretin kaynağı ve sahibi.

Kaahir : Yarattıkları üzerinde hüküm ve egemenlik kuran.

Kadîr : Gücü her şeye ulaşan, her şeyde hissedilen.

Kâfî : Hem kendisine hem de yarattıklarına yeten. Kullarının her türlü istek ve ihtiyaçlarına cevap veren.

Kahhâr : Gerçeği örtüp, buyruklarına karşı çıkan inkarcıları kahrı altında ezen.

Karîb : Çok yakında olan. Kullarına şah damarlarından daha yakın olan.

Kavî : Gücü bizzat kendinden olan.

Kayyûm : Kudretin kaynağı.

Kebîr : Tüm büyüklük ölçülerinin kavrayamayacağı şekilde büyük olan.

Kerîm : Lütfu hep işleyen, cömert.

Kuddûs : Tüm kutsallıkların kutsadığı, tüm varlığın tespih edip yücelttiği.

Latîf : Gözle görülmeyen.

Mâlik : Sahip olan.

Mecîd : Cömertlik ve ululuğun kaynağı.

Melik : Güç, saltanat ve yönetimin en yüce sahibi.

Melîk : Güç ve saltanatı dilediği şekilde dağıtan.

Metîn : Her hal ve tavır karşısında sebat ve dayanıklılığını koruyan. Güçlü, zorlu.

Mevlâ : Koruyup gözeten, destek veren. Sevdiklerinin her hal ve şartta yanında bulunan.

Mucîb : En iyi şekilde, en kısa zamanda cevap veren.

Muhît : Her şeyi çepeçevre kuşatan.

Muhyî : Yaratan, hayat veren. Ölüleri dirilten.

Mukît : Yarattıklarının gıda sistemlerini, beslenme tarzlarını belirleyen ve her birinin gıda edinmesini sağlayan.

Muktedir : Her şeye gücü yeten, kudretli.

Musavvir : Şekil, renk ve desen veren. Görünüş kazandıran, görünüşü ahenkli kılan.

Müheymin : Hükmü altında tutan. Kâinatın bütün işlerini gözetip yöneten.

Mümin : Güven veren, vaadine güvenilen.

Müsteân : Darda ve zorda kalanın başvurduğu yardım dilediği kudret. Kendisinden yardım ve destek istenen.

Müteâl : Aşkın, yüce. İzzet, şeref ve hükümdarlık bakımından en yüce olan.

Mütekebbir : Ululuk ve yüceliğin kaynağı olan. Kibre ve böbürlenmeye sapanları hizaya getiren.

Nasîr : Yardım eden.

Nûr : Işık. Işığın, aydınlığın, yol gösterişin, erdirişin kaynağı ve yöneticisi olan.

Rab : Besleyip, terbiye edip eğiten.

Rahîm : Rahmet ve merhameti sınırsız olan. Bağışlayan, esirgeyen.

Rahman : Rahmeti sonsuz olan. Bağışlayan, esirgeyen.

Rakîb : Kontrol eden, gözleyip gözetleyen.

Raûf : Acıma, şefkat ve esirgemesi sınırsız olan.

Refî : Yücelten, izzet ve şeref veren.

Rezzâk : Yarattığı tüm varlıkların rızklarını fazlasıyla veren.

Samed : Tüm ihtiyaçların, niyetlerin, övgülerin, yakarışların yöneldiği eşsiz kudret.

Selâm : Esenlik, barış ve mutluluğun kaynağı.

Semî : En iyi şekilde işiten, duyan. Her şeyi işitip duyan.

Şâkir : Şükredenleri duyup ödüllendiren.

Şehîd : En yüce tanık. Her şeyi görüp gözetleyen.

Şekur : Bütün şükürlerin yöneldiği kudret. Az iyiliğe çok mükâfat veren.

Tevvâb : Tövbeleri çok kabul eden. Tövbe nasip eden. Kendisine yönelenlerin bu yönelişlerini karşılıksız bırakmayan.

Vahhâb : Bağışı sınırsız olan. Sürekli ve sınırsız bir biçimde bağışta bulunan.

Vâhid : Sıfatlarında, özelliklerinde tek ve biricik olan.

Vâris : Bütün mülk ve saltanatların sonunda kendine teslim edildiği kudret. Dilediğini dilediğine mirasçı kılan.

Vâsî : Varlığı sürekli genişleten. Yaratışı ve yarattıklarını dilediği şekilde artırıp genişleten.

Vedûd : Sevginin kaynağı olan. Seven. Sevdiren. Tüm sevgilerin en son ve en yüce gayesi olan.

Vekîl : Gücü ve yönetimi kullanan. Güvenilip dayanılan.

Velî : Dost, yardımcı. Destek veren.

Zâhir : Her şeyde tecelli eden. Tüm yarattıklarında, kendisinden görülebilir izler, işaretler bulunan.

 

İŞTE ANLAMLARI

1- Allah: Her ismin vasfını ihtiva eden öz adı.

2- Er-Rahman: Dünyada bütün mahlukata merhamet eden, şefkat gösteren, ihsan eden.

3- Er-Rahim: Ahırette, müminlere acıyan.

4- El-Melik: Yaratıcı, kainatın sahibi.

5- El-Kuddüs: Her noksanlıktan uzak.

6- Es-Selam: Her türlü tehlikelerden selamete çıkaran.

7- El-Mümin: İman nurunu veren.

8- El-Müheymin: Her şeyi görüp gözeten, her varlığın yaptıklarından haberdar olan.

9- El-Aziz: Mutlak galip, karşı gelinemiyen.

10- El-Cebbar: Dilediğini yapan ve yaptıran.

11- El-Mütekebbir: Büyüklükte eşi yok.

12- El-Halık: Yaratan, yoktan var eden.

13- El-Bari: Herşeyi kusursuz yaratan.

14- El-Musavvir: Varlıklara suret veren, onları birbirinden ayıran özellikte yaratan.

15- El-Gaffar: Günahları mağfiret eden.

16- El-Kahhar: Her istediğini yapacak gücte.

17- El-Vehhab: Karşılıksız nimetler veren.

18- Er-Razzak: Her varlığın rızkını veren.

19- El-Fettah: Her türlü sıkıntıları gideren.

20- El-Âlim: Gizli açık, geçmiş, gelecek, herşeyi, ezelî ve ebedi ilmi ile çok iyi bilen.

21- El-Kabıd: Rızıkları daraltan, ruhları alan.

22- El-Basıt: Rızıkları genişleten, ruhları veren.

23- El-Hafıd: Kâfir ve facirleri alçaltan.

24- Er-Rafi: Şeref verip yükselten.

25- El-Muız: Dilediğini aziz eden.

26- El-Müzil: Dilediğini zillete düşüren.

27- Es-Semi: Mükemmel işiten.

28- El-Basir: Gizli açık, herşeyi çok iyi gören.

29- El-Hakem: Mutlak hakim, hakkı bâtıldan ayıran.

30- El-Adl: Mutlak adil, yerli yerinde yapan.

31- El-Latif: Lütfeden, her şeye vakıf.

32- El-Habir: Her şeyden haberdar.

33- El-Halim: Cezada, acele etmez, hilm sahibi.

34- El-Azim: Büyüklükte benzeri yok.

35- El-Gafur: Affı, magfireti bol.

36- Eş-Şekur: Az amele, çok sevab veren.

37- El-Ali: Yüceler yücesi.

38- El-Kebir: Büyüklükte benzeri yok.

39- El-Hafiz: Herşeyi koruyucu olan.

40- El-Mukit: Her çeşit rızkı yaratan.

41- El-Hasib: Kulların hesabını en iyi gören.

42- El-Celil: Celal ve azamet sahibi olan.

43- El- Kerim: Keremi bol, karşılıksız veren.

44- Er-Rakib: Her varlığı her an gözeten.

45- El-Mucib: Duâları kabul eden.

46- El-Vasi: Rahmet ve kudret sahibi, ilmi ile herşeyi ihata eden.

47- El-Hakim: Her şeyi hikmetle yaratan.

48- El- Vedud: İyiliği seven, iyilik edene ihsan eden. Sevgiye layık olan.

49- El-Mecid: Zatı şerefli, nimeti, ihsanı sonsuz.

50- El-Bais: Peygamber gönderen, mahşerde, ölüleri dirilten.

51- Eş-Şehid: Her zaman her yerde her an hazır ve nazır olan.

52- El-Hak: Varlığı değişmeden duran. Var olan, hakkı ortaya çıkaran.

53- El-Vekil: Kulların işlerini bitiren.

54- El-Kavi: Kudreti en üstün ve hiç azalmaz.

55- El-Metin: Kuvvet ve kudret menbaı.

56- El-Velî: Müminleri seven, yardım eden.

57- El-Hamid: Hamd ve senaya layık.

58- El-Muhsi: Varlıkların sayısını bilen.

59- El-Mübdi: Maddesiz, örneksiz yaratan.

60- El-Muid: Yarattıklarını yok edip, sonra tekrar diriltecek olan.

61- El-Muhyi: Mahluklara can veren.

62- El-Mümit: Her canlıya ölümü tattıran.

63- El-Hay: Ezelî ve ebedi bir hayat ile diri.

64- El-Kayyum: Zatı ile kaim olan, mahlukları varlıkta durduran.

65- El-Vacid: Hiçbir şey kendine gizli değil.

66- El-Macid: Keremi, ihsanı bol olan.

67- El-Vahid: Zat, sıfat ve fiillerinde benzeri ve ortağı olmıyan, tek olan.

68- Es-Samed: Hiçbir şeye ihtiyacı olmıyan, herkesin muhtaç olduğu merci.

69- El-Kadir: Kudret sahibi, dilediğini yapan.

70- El-Muktedir: Dilediği gibi tasarruf eden, herşeyi kolayca yaratan kudret sahibi.

71- El-Mukaddim: Şerefte birini öne alan.

72- El-Muahhır: Dilediklerini tehir eden.

73- El-Evvel: Ezelî, varlığının başlangıcı yok.

74- El-Ahir: Ebedi, varlığının sonu yok.

75- Ez-Zahir: Yarattıkları ile varlığı açık.

76- El-Batın: Aklın tasavvurundan örtülü.

77- El-Vali: Bütün kainatı idare eden.

78- El-Müteali: Son derece yüce.

79- El-Ber: İyilik ve ihsanı bol.

80- Et-Tevvab: Tevbeleri kabul eden.

81- El-Müntekım: Asilere ceza veren.

82- El-Afüv: Affı çok, günahları yok eden.

83- Er-Rauf: Çok merhamet eden, şefkatli.

84- Malik-ül Mülk: Mülkünde hakim.

85- Zül-Celali vel İkram: Celal, azamet, şeref, kemal ve ikram sahibi.

86- El-Muksıt: Mazlumların hakkını alıcı.

87- El-Cami: İki zıttı bir arada bulunduran.

88- El-Gani: İhtiyaçsız. Herşey Ona muhtaçtır.

89- El-Mugni: İhtiyaç gören, fazlıyla doyuran.

90- El-Mani: Dilemediklerine mani olan.

91- Ed-Dar: Elem, zarar verenleri yaratan.

92- En-Nafi: Menfaat veren şeyleri yaratan.

93- En-Nur: Zatı açık ve âlemleri nurlardıran.

94- El-Hadi: Hidayet veren.

95- El-Bedi: Misalsiz, örneksiz yaratan.

96- El-Baki: Varlığı ebedi olan.

97- El-Varis: Her şeyin asıl sahibi olan.

98- Er-Reşid: İrşada muhtaç olmıyan.

99- Es-Sabur: Ceza vermede, acele etmez

Bir önceki yazımız olan 2013 Model Seat Ibiza Cupra Özellikleri ve Fiyatı başlıklı makalemizde 2013 Model Seat Ibiza Cupra Özellikleri ve Fiyatı, Seat Ibiza Cupra 2013 ve Yeni Seat Ibiza Cupra 2013 Model Özellikleri hakkında bilgiler verilmektedir.

allahın 99 ismi ve anlamları diyanet*allahn isimleri ve anlamlar*allahın isimleri ve anlamları diyanet*ALLAHIN DOKSAN DOKUZ İSMİ VE ANLAMLARI*allahın doksan dokuz ismi*diyanet allahın isimleri ve anlamları*diyanet işleri başkanlığı allahın 99 ismi*allahın 99 ismi ve anlamları kısa ve öz*allahın isimleri diyanet*allahın doksan dokuz ismi VE ANLAMI*
Etiketler: , , , ,

Siz de Yorum YAPIN